ประธานมูลนิธิ

นพ. จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา

ประธานมูลนิธิระบบทางเดินอาหารไทย

วาระปีพ.ศ. 2564-2567

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย(สมาคมฯ)ได้มีมติให้จัดตั้งมูลนิธิระบบทางเดินอาหารไทย(มูลนิธิ) ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ  ครั้งที่ 3/2562 ในสมัยที่มีนายแพทย์สิน อนุราษฎร เป็นนายกสมาคมฯ ในช่วงโควิดระบาดการดำเนินการมีความล่าช้าเนินนานกว่าเวลาปกติ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 จึงได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนมูลนิธิสำเร็จ 

สมาคมแพทย์เป็นสมาคมวิชาชีพซึ่งดูแลมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในสาขานั้นๆ และแพทย์ทุกคนควรมีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ…


มูลนิธิระบบทางเดินอาหารไทย

เกี่ยวกับมูลนิธิ

คณะกรรมการจัดตั้งมูลนิธิแต่งตั้งโดยสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยอาจารย์แพทย์และแพทย์จากสถาบันต่างๆ จำนวน  7 คน ได้แก่

  1. นพ. จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
  2. นพ. อุทัย เก้าเอี้ยน
  3. นพ. สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์
  4. นพ. ศักรินทร์ จิรพงศธร
  5. นพ. สิน อนุราษฏร์
  6. นพ. กำธร เผ่าสวัสดิ์
  7. พญ. วโรชา มหาชัย

คณะกรรมการชุดนี้ได้จัดทำข้อบังคับมูลนิธิ วัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดตั้งมูลนิธิของกระทรวงมหาดไทย …

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิระบบทางเดินอาหารไทย

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร

ผู้สนับสนุนมูลนิธิอย่างเป็นทางการ